Polityka prywatności

Terminy użyte w niniejszej Polityce Prywatności mają takie samo znaczenie jak w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), chyba że inaczej zdefiniowano je w niniejszej Polityce Prywatności.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Xpert-In-Processes – Krzysztof Drozd, ul. Mielczarskiego 28/30 m1, 91-067 Łódź, właściciel marki: Xpert-In-Processes oraz Your.Mentorist.

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Jego obowiązki pełni Krzysztof Drozd. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym na potrzeby realizacji praw związanych z przetwarzaniem, kontakt możliwy jest pod adresem: info@xpertinprocesses.com

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji szkoleń

Jeżeli należą Państwo do grona uczestników szkoleń, dokonują Państwo zgłoszenia uczestnika na szkolenia, to Państwa dane przetwarzamy w celu zawarcia lub realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w określonych przypadkach do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, dane o charakterze finansowym, dane o charakterze służbowym (funkcja/stanowisko).

W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest wymogiem umownym, a odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy.

Przetwarzanie danych osobowych klientów, dostawców

Jeżeli należą Państwo do grona naszych klientów, dostawców lub partnerów, to Państwa dane przetwarzamy w celu zawarcia lub realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w określonych przypadkach do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, dane o charakterze finansowym, dane o charakterze służbowym (funkcja/stanowisko).

W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest wymogiem umownym, a odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy.

Przetwarzanie danych osobowych subskrybentów newsletterów, osób korzystających z formularza kontaktowego i zapisu na szkolenie

Możemy świadczyć na Państwa rzecz określone usługi za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności Internetu lub innych sieci elektronicznych w szerszym znaczeniu, których świadczenie jest w dużym stopniu zautomatyzowane i nie wymaga istotnego udziału człowieka, a które nie byłyby możliwe bez zastosowania technologii telekomunikacyjnych.

Są to następujące usługi:

 • jeśli podali nam Państwo adres e-mail w celu otrzymywania od nas informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, to Państwa dane będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody (art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w odniesieniu do newsletter’ów przekazywanych za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 • mogą Państwo skorzystać z usługi świadczonej drogą elektroniczną dokonując zapisu na jednorazowe szkolenie tematyczne w formie stacjonarnej lub zdalnej, bądź cykl zajęć szkoleniowych (zjazdów) w formie stacjonarnej lub zdalnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); formularz zapisu na szkolenie umożliwia zgłoszenie także w imieniu innych osób,
 • w przypadku utworzenia konta w serwisie na podstawie danych podanych w trakcie rezerwacji szkolenia, dane te będą przetwarzane w celu ułatwienia dokonywania przyszłych zamówień oraz komunikacji z administratorem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • dane mogą być również przetwarzane do celów kontaktowych za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, dane o charakterze finansowym, dane o charakterze służbowym (funkcja/stanowisko).

W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania naszych materiałów do Państwa potrzeb i zainteresowań oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą na udoskonalanie naszych usług.

W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną podanie danych jest wymogiem umownym, a odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy.

Przetwarzanie danych osobowych w celach kontaktowych

Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach kontaktowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować dane identyfikacyjne, dane kontaktowe.

Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych w celu zatrudnienia

Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi ofertami pracy/współpracy, to Państwa dane przetwarzamy na podstawie dobrowolnie zgłoszonej przez Państwa aplikacji na określone stanowisko (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Do realizacji tego celu przetwarzamy dane w określonym przez Państwa zakresie – na podstawie informacji dobrowolnie umieszczonych w Państwa życiorysach, dokumentach aplikacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przetwarzamy Państwa dane osobowe również do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach, projektach realizowanych w przyszłości lub zawarcia w dokumentach aplikacyjnych informacji, które mogą zostać uznane za dane wrażliwe będą one przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Kategorie przetwarzanych danych obejmują: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, wskazane przez Państwa dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, firmę (w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą), a także inne dane, które podali Państwo w dokumentach aplikacyjnych, życiorysach.

Dane przechowywane będą przez okres prowadzenia danej rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na dalsze ich przechowywanie na potrzeby rekrutacji prowadzonych w przyszłości.

W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych w celu wzięcia udziału w rekrutacji jest dobrowolne. Dokumenty aplikacyjne powinny jednak zawierać przynajmniej następujące informacje: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Zakres ten wynika z art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Podanie innych danych osobowych jest nieobowiązkowe.

Pozostałe cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

W określonych przypadkach możemy również przetwarzać Państwa dane także do innych celów. Może wiązać się to z wydłużeniem okresu przechowywania Państwa danych. W celach niezbędnych do realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) Państwa dane będziemy przetwarzać:

 • przez czas wykonywania obowiązków prawnych nakładanych na nas przez właściwe przepisy, w tym m.in. przepisy prawa podatkowego,
 • przez czas, w którym określone przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane (przepisy te mogą przewidywać różny okres przechowywania danych).

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe do realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), robimy to na potrzeby:

 • ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje również sprzedaż naszych wierzytelności innemu podmiotowi,
 • promocji naszych produktów usług,
 • tworzenia zestawień, analiz i statystyk,
 • archiwizacji.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być oddzielni administratorzy danych osobowych lub podmioty przetwarzające. Jeżeli zlecimy innemu podmiotowi operacje, których istotą jest przetwarzanie danych osobowych, to odbędzie się to zgodnie z art. 28 oraz art. 32 RODO, czyli w ramach powierzenia danych osobowych do przetwarzania. Powierzenie Państwa danych osobowych będzie dotyczyć wyłącznie operacji, w ramach których przetwarzanie danych jest główną, pierwszorzędną aktywnością, a nie efektem innych, pobocznych procesów.

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą uzyskać również tzw. strony trzecie. Zgodnie z definicją przedstawioną w RODO stroną trzecią nie jest osoba, której dane dotyczą, administrator lub podmiot przetwarzający, ani przedstawiciel administratora lub podmiotu przetwarzającego. Będą to głównie organy publiczne, które w świetle RODO nie są uznawane za odbiorców, ale mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego.

Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług zaopatrujących w rozwiązania informatyczne, techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające obsługę oraz zarządzanie organizacją (rachunkowość, operatorzy pocztowi i kurierzy, dostawcy usług internetowych, w tym poczty elektronicznej, oprogramowania, hostingu), kancelarie prawne i firmy prawnicze świadczące usługi prawne.

Przekazywanie danych osobowych

Przekazywanie danych osobowych może odbywać się:

 • na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (art. 45 RODO),
 • z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń, w tym standardowych klauzul ochrony danych, zatwierdzonego kodeksu postępowania, zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji (art. 46 RODO),
 • zgodnie z wiążącymi regułami korporacyjnymi (art. 47 RODO),
 • po uwzględnieniu wyjątków w szczególnych sytuacjach (art. 49 RODO).

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody będą przechowywane do momentu jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Dane osobowe niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami będą przechowywane do momentu upływu terminu przedawnienia. Ogólny termin przedawnienia roszczeń wynosi 6 lat. W przypadku roszczeń związanych ze świadczeniami okresowymi wynosi on trzy lata. Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego.

Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem

W związku z dokonywanym przez nas przetwarzaniem danych osobowych w określonych przypadkach mogą skorzystać Państwo z opisanych poniżej praw.

Bez zbędnej zwłoki, w terminie jednego miesiąca od otrzymania wniosku przekażemy Państwu informacje o środkach podjętych w odpowiedzi na Państwa wniosek. W razie potrzeby okres ten może zostać przedłużony o dwa miesiące, w zależności od stopnia złożoności wniosku lub liczby wniosków. W takim wypadku poinformujemy Państwa o konieczności przedłużenia okresu rozpatrywania wniosku i podamy powody opóźnienia.

Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (art. 7 ust. 3 RODO)

Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, to mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z dokonywania operacji na danych na tej podstawie. Wówczas niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania danych na potrzeby realizowania celu w jakim została zebrana zgoda. Pragniemy jednak zaznaczyć, że wycofanie zgody nie wpływa na fakt, że przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody było legalne przed jej wycofaniem.

Prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii (art. 15 RODO)

Mogą Państwo otrzymać od nas informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz uzyskać ich kopię. Zostanie ona Państwu udostępniona w popularnym formacie pliku informatycznego. Pierwsza kopia zostanie udostępniona bezpłatnie, jednak za wydanie kolejnej możemy naliczyć opłatę w wysokości, którą określimy zgodnie z warunkami wynikającymi z RODO.

Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia dokładności przetwarzanych przez nas danych. Mogą Państwo żądać poprawienia lub usunięcia swoich danych, jeżeli są one niedokładne, niekompletne lub zostały zebrane niezgodnie z prawem. Ciężar udowodnienia tych nieścisłości spoczywa jednak na osobie, której dane dotyczą.

Prawo do usunięcia danych, w tym „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Na Państwa żądanie jesteśmy zobowiązani do usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych. Dokonamy tego, jeżeli:

 • cele, do których zebrano dane zostały już zrealizowane,
 • jedyną podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych była zgoda, która następnie została wycofana i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • jedyną podstawą prawną przetwarzania była zgoda wyrażona przez osobę poniżej trzynastego roku życia,
 • w oparciu o art. 21 RODO wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i uważają Państwo, że nie mamy żadnych nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych,
 • Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem tzn. w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych.

„Prawo do bycia zapomnianym”, to szczególna forma prawa do usunięcia danych. Jeżeli Państwa dane zostały opublikowane, przykładowo na niniejszej stronie internetowej, a przy tym przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia tych danych, to jesteśmy zobowiązani do usunięcia wszelkich ich kopii oraz odnośników prowadzących do tych danych. Musimy również podjąć działania, by inne podmioty, które przetwarzały Państwa dane osobowe również usunęły je ze swych zasobów. To prawo nie jest jednak bezwzględne – podejmując działania zmierzające do jego realizacji musimy uwzględnić dostępną technologię i koszty, co może ograniczyć jego zastosowanie.

Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

Jesteśmy zobowiązani do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych na Państwa żądanie. W takim przypadku musimy powstrzymać się przed dokonywaniem jakichkolwiek operacji na danych poza ich przechowywaniem. Jeżeli mają Państwo wątpliwości co do prawidłowości danych, to ograniczymy ich przetwarzanie na okres umożliwiający sprawdzenie tej kwestii. Ograniczymy przetwarzanie również wtedy, gdy wniosą Państwo sprzeciw.

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Posiadają Państwo prawo do otrzymania danych osobowych oraz ich przesłania do innego, wybranego przez Państwa administratora danych osobowych. Prawo do przenoszenia przysługuje, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub gdy jest to niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a operacje na danych są dokonywane w sposób zautomatyzowany, czyli bez udziału człowieka.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO)

Mogą Państwo żądać zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych, w szczególności z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

Sprzeciw nie ma jednak zastosowania, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie. W takiej sytuacji powinni Państwo wycofać przedmiotową zgodę – skutek będzie taki sam, ale z prawnego punktu widzenia sprzeciw i wycofanie zgody to dwie różne instytucje, które znajdują zastosowanie w odmiennych przypadkach.

Nie mogą Państwo wnieść skutecznego sprzeciwu, jeżeli:

 • przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • przetwarzanie jest konieczne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).

Prawo do niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom w indywidualnych przypadkach, w tym profilowaniu (art. 22 RODO)

Mają Państwo prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jeżeli takie decyzje miałaby wywoływać wobec Państwa skutki prawne bądź w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.

Zautomatyzowane przetwarzanie Państwa danych, w tym profilowanie jest jednak dopuszczalne, jeżeli:

 • jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy,
 • jest to dozwolone prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlegamy i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i Państwa prawnie uzasadnionych interesów,
 • opiera się na Państwa wyraźnej (niedomniemanej) zgodzie.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO)

Jeśli uważają Państwo, że przez nasze działania związane z przetwarzaniem danych osobowych Państwa prawa zostały naruszone, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, czyli niezależnego organu publicznego odpowiedzialnego za monitorowanie stosowania RODO. Na terenie Polski funkcję tę pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z organem nadzorczym możliwy jest:

 • drogą korespondencyjną: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki podawczej dostępnej pod adresem: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,
 • drogą telefoniczną pod numerem infolinii: 606-950-000.

Wymienione powyżej prawa mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach, np. kiedy możemy wykazać, że jesteśmy zobowiązani prawnie do przetwarzania Państwa danych. Jeśli pragną Państwo skorzystać z należnych praw, wszystko co należy zrobić to przesłać odpowiednią prośbę korzystając z danych kontaktowych wskazanych w Polityce Prywatności.

Źródła danych osobowych

Większość przetwarzanych przez nas danych stanowią informacje, które samodzielnie nam Państwo przekazują. W niektórych przypadkach możemy jednak przetwarzać inne informacje, które jesteśmy w stanie wywnioskować na podstawie Państwa aktywności lub w zestawieniu z innymi danymi. Dotyczy to w szczególności informacji zebranych na potrzeby prowadzonych analiz i pomiarów w kontekście marketingowym.

W przypadku, gdy nie uzyskaliśmy danych osobowych bezpośrednio od Państwa, informujemy, że:

 • dane mogły zostać uzyskane od osoby lub pomiotu, który dokonał zgłoszenia Państwa udziału w szkoleniu,
 • dane mogły zostać uzyskane od osoby lub podmiotu, który wskazał Państwa jako osoby reprezentujące lub wyznaczone do kontaktu,
 • dane mogły zostać pozyskane z zasobów internetowych, w tym portali społecznościowych, w których samodzielnie zamieścili Państwo swoje profile zawodowe.

Pliki cookie

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie, czyli tzw. ciasteczek. Pliki cookie to informacje w postaci niewielkich plików tekstowych zapisywanych na Państwa komputerach przez serwer. Pozwalają one serwerowi na każdorazowe odczytanie informacji w przypadku połączenia z konkretnym komputerem.

Informacje zbierane przy użyciu plików cookie nie stanowią danych osobowych, jednak mogą być wykorzystywane w celu udostępnienia Państwu określonych funkcji. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookie w Państwa komputerach – za pomocą ustawień przeglądarki internetowej została wyrażona przez Państwa zgoda (art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Mogą Państwo dokonać właściwej konfiguracji swojej przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików cookie lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie. Więcej informacji o obsłudze plików cookies oraz możliwych konfiguracjach można uzyskać w ustawieniach Państwa przeglądarki. Dostępne są one pod następującymi linkami:

Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików cookie może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane przez naszą stronę internetową, włącznie z możliwością zablokowania jej pełnego działania.

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu poprawnej konfiguracji, a w szczególności do:

 • dostosowywania zawartości strony internetowej do Państwa preferencji,
 • poprawnej konfiguracji, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
 • rozpoznania urządzenia i odpowiedniego wyświetlania strony internetowej, dostosowanej do Państwa indywidualnych potrzeb,
 • zapamiętania Państwa ustawień i personalizacji interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu,
 • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści, rozmiaru czcionki, wyglądu itp.

Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzegamy możliwość aktualizacji naszej Polityki Prywatności. Zmiany mogą wynikać z następujących przyczyn:

 • ze względu na konieczność dostosowania postanowień polityki Prywatności do obowiązujących przepisów prawa lub decyzji uprawnionych władz publicznych,
 • na skutek zmiany interpretacji przepisów powszechnie obowiązującego prawa (mającej wpływ na treść Polityki Prywatności),
 • wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów,
 • konieczność usunięcia błędów lub omyłek pisarskich znajdujących się w treści Polityki Prywatności,
 • zmianę danych, w tym np. danych teleadresowych, nazw, danych kontaktowych czy aktualizację linków zamieszczonych w treści Polityki Prywatności.

Zmiany wchodzą w życie natychmiast po ich zamieszczeniu na stronie.