our services

PROGRAMS FOR BUSINESS

Services for companies are individually designed training and consulting programs

We start our cooperation with an analysis of the needs of the organization, on its basis we propose activities aimed at achieving the defined development goals, both of individuals – employees, management and the entire organization.

In consultation with the client, we prepare the content and time scope.

We recommend pilot projects implemented with the support of our consultant.

Sample training programs for executives

CONSULTING - UNLEASH YOUR BUSINESS POTENTIAL!

areas of our specialization:

STRATEGY AND DEVELOPMENT

Ready to expand your market presence? We develop growth-oriented plans to help you conquer new horizons while staying true to your brand identity.

CULTURE AND PEOPLE

Your team is your greatest asset. We foster a positive and engaging work culture, helping to attract, retain and develop top talent.

OPERATIONAL EXCELLENCE

Efficiency is the key to success. Our operations experts fine-tune processes to optimize efficiency, reduce costs and improve customer service.


WHY CHOOSE US

We believe that every company has untapped potential. Our mission is to unleash this potential and help turn vision into reality. Our team of experienced consultants is passionate about turning challenges into opportunities and dreams into achievements.

We do not believe in one-size-fits-all solutions. Each company is unique, and so are its needs. Our approach is tailored to specific goals, culture and challenges.

We view our customers as partners and are fully committed to their success. Our collaborative process includes understanding your business inside out, working closely with your team and aligning our strategies with your vision.

We equip your teams with the knowledge, tools and skills they need to sustain growth long after our engagement.

ONLINE TRAINING FOR INDIVIDUALS AND BUSINESS

WRITE WHAT YOU ARE INTERESTED IN ?

CONTACT US

Write to us
  ZARZĄDZANIE FINANSAMI

  Dlaczego warto?

  W czasach niepewności i ciągłych zmian warto posiadać umiejętność profesjonalnego, szybkiego analizowania danych.

  • Potrzebujesz szybko policzyć różne scenariusze cenowe?
  • Chciałbyś samodzielnie i na bieżąco badać kondycję swojej firmy?
  • Potrzebujesz analizy np. na posiedzenie zarządu, lub dla inwestorów, a nie masz czasu czekać na wycenę inwestycji?

  Z pomocą przyjdą nasze narzędzia. 

  Tematy szkoleniowe

  (realizowane również jako samodzielne szkolenia)

  • Analiza wskaźników finansowych z narzędziem FINANCIAL RATIOS
  • Matematyka finansowa z narzędziem FINANCE CALCULATOR
  • Analiza opłacalności inwestycji z narzędziem INVESTMENT CALCULATOR

  OPERACYJNY MODEL BIZNESOWY canvas

  Dlaczego warto?

  Model biznesowy jest przydatny praktycznie na każdym etapie funkcjonowania firmy, przede wszystkim na etapie projektowania i wdrażania nowych produktów i usług. 

  Business Model Canvas to prosty szkic działalności, który można bez problemu powiesić nad biurkiem.   

  Jego zaletą jest łatwość tworzenia, modyfikacji oraz wprowadzenia w życie.  Model biznesowy CANVAS jest coraz popularniejszy wśród przedsiębiorców, konsultantów oraz dyrektorów. 


  Tematy szkoleniowe

  (realizowane również jako samodzielne szkolenia)

  • Business Model Canvas
  • Zarządzanie celami metodą OKR – Objective Key Results

  ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

  Dlaczego warto?

  Strategia rozwoju biznesu to proces, dzięki któremu Twoja firma osiągnie trwałą przewagę nad konkurencją. Wynikiem tego procesu ma być zwiększenie pozycji na rynku i zysków firmy, a także wzmocnienie jej wizerunku. 

  Dla przedsiębiorstwa, które będzie właściwie przygotowane, wystąpienie globalnego ryzyka może stać się szansą rozwoju i ekspansji. Stąd istotne staje się właściwe sterowanie działalnością operacyjną, bazujące na wiarygodnych i kompletnych danych.

  Tematy szkoleniowe

  (realizowane również jako samodzielne szkolenia)

  • Balanced Scorecard
  • Hoshin Kanri

  DOSKONALENIE ORGANIZACJI

  Dlaczego warto?

  Organizacja, która się nie doskonali, przygotowuje się na wegetację, potem powolną agonię lub nagłą śmierć. Jest mnóstwo przykładów wielkich, innowacyjnych, dominujących organizacji, które dziś nie istnieją. Nie rozwiązywały problemów u źródła, nie doskonaliły procesów, nie przekształcały gruntownie swojego modelu biznesowego. 

  Doskonalenie to nie przywilej, hobby, zajęcie w wolnych chwilach. To być albo nie być. 

  Proponujemy Ci sprawdzone sposoby na rozwiązywanie problemów (Lean), doskonalenie procesów, dostarczanie wartości. Jeśli ty tego nie zrobisz, zrobi to twoja konkurencja.


  Tematy szkoleniowe
  (realizowane również jako samodzielne szkolenia)
  • Rozwiązywanie problemów według Lean
  • Modelowanie procesów biznesowych
  • Mapowanie strumienia wartości w świecie usługowym
  • Jak przeprowadzić transformację Lean (gra symulacyjna)

  FINANCE MANAGEMENT

  Why is it worth it?

  In times of uncertainty and constant change, it is useful to have the ability to analyze data professionally and quickly.

  • Need to quickly count different pricing scenarios?
  • Would you like to examine the health of your company independently and on an ongoing basis?
  • Need an analysis for a board meeting, for example, or for investors, and don’t have time to wait for an investment valuation?

  With help will come our tools.

  Training topics

  (also implemented as stand-alone training courses)

  • Analysis of financial ratios with the FINANCIAL RATIOS tool
  • Financial mathematics with the FINANCE CALCULATOR tool
  • Analysis of investment profitability with the INVESTMENT CALCULATOR tool

  OPERATIONAL BUSINESS MODEL canvas.

  Why is it worth it?

  A business model is useful at virtually every stage of a company’s operation, especially at the stage of designing and implementing new products and services.

  Business Model Canvas is a simple sketch of your business that you can easily hang above your desk.

  Its advantage is the ease of creation, modification and implementation. The CANVAS business model is increasingly popular among entrepreneurs, consultants and directors.


  Training topics

  (also implemented as stand-alone training courses)

  • Business Model Canvas
  • Objective management using the OKR method – Objective Key Results

  STRATEGIC MANAGEMENT

  Why is it worth it?

  Business development strategy is the process by which your company will achieve a sustainable competitive advantage. The result of this process is expected to be an increase in the company’s market position and profits, as well as a strengthening of its image.

  For a company that is properly prepared, the occurrence of global risks can become an opportunity for growth and expansion. Hence, it becomes important to properly control operational activities based on reliable and complete data.

  Training topics

  (also implemented as stand-alone training courses)

  • Balanced Scorecard
  • Hoshin Kanri

  IMPROVING THE ORGANIZATION

  Why is it worth it?

  An organization that does not improve is preparing itself for vegetation, then slow agony or sudden death. There are plenty of examples of great, innovative, dominant organizations that do not exist today. They have not solved problems at the source, improved processes or fundamentally transformed their business model.

  Improvement is not a privilege, a hobby, a leisure activity. It’s to be or not to be.

  We offer you proven ways to solve problems (Lean), improve processes, and deliver value. If you don’t do it, your competitors will.


  Training topics
  (also implemented as stand-alone training courses)
  • Troubleshooting according to Lean
  • Business process modeling
  • Mapping the value stream in the service world
  • How to conduct a Lean transformation (simulation game)